Hexdump

  DB<1> $data = "abc"

  DB<2> x join(' ', unpack('H*', $data) =~ m/../g)
0  '61 62 63'